خاطره بازدید آیت الله شهید آل هاشم از آریا سهند تبریز